Велика Чернігівка I velyka chernihivka

Вітер з поля

 

Вітер з поля, ой да хвиля з моря,

/Ой да й давєла любов да горя. / 2

 

Ой ти орлік, сізо… да ох і сізокрилий,

/Ох і да скажи прав(и)доньку, гдє же да мой мілай. / 2

 

Ах і мой мілай, на, ох і на работі,

/Ой і да на літєйінаму, на, ох і на заводі. / 2

 

Що же він і робя, по… ох і виробляя,

/Ой і да мідні трубоньки вилі… ох і вилівая. / 2

 

Виліл пєрваю, виліл другу
Ой да виліл вєрнаю ох ж(и) да падругу. /2

Інформація I Info

Ірина Нестеренко I recorded by Iryna Nesterenko 2004

На камєню ноги мила

 

/На камєню й ноги мила/ 2

А з камєню да вол(и)на да збіла.

 

А з камєню да вал(и)на збіла

/З бєрєжочєка да й спатапіла. / 2

 

З бєрєжочку да й спатапіла,

/Із рибою да гаваріла. / 2

 

Із рибою й гаваріла:

Ой ви риби, риби да щуки,

Ой ви да їжтє да білаї руки.

 

Ой ви риби а й риби щуки,

Ой ви їжтє да білаї руки,  

Ліцо да нєжна ви нє трогайтя.

 

Ліцо нєжна нє трогайтє,

/Пускай ано да пакрасуїтса. / 2

 

 Пускай ано пакрасуїтса,

/Прийдьот мілай палюбуїтса. /2 

 

Прийдьот мілий палюбуїтса,

/Їво (да) серце да й разволнуїтся. / 2

Інформація I Info

Ірина Нестеренко I recorded by Iryna Nesterenko 2004

Ой сиділа Машенька

 

Ой сиділа Машенька край віконця,

/Ажидала Машенька та чірна…, чірнаморця. / 2

 

Чірнаморец, Машенька, чернаморец,

/Вивєл міня босою на ма… на марозєц. / 2

 

Вивєл меня босою та й питає,

/Чи є мороз, дів(и)чина, чи не… чи немає? / 2

 

Морозу ще немає, толіко да роса,

/Простояла дів(и)чина всю ноченьку боса./ 2


Простояла дівчина та і байдюжа
/Люблю чірнаморчика, люблю, люблю дюжа. / є

Інформація I Info

Ірина Нестеренко I recorded by Iryna Nesterenko 2004

Ой на горі та сирой дубе

 

Ой на горі та сирой дубе, /2

Ще й біла береза. /2

 

Як з под тої та березоньки, /2

Вода спратікала. / 2

 

Ой і там і козаченько, / 2

Коня напувайо. /2

 

Ой пий коню, та цюю же воду, / 2

Вода ключєвая. /2

 

Люби, козак, да цю дівчину, / 2

Вона молодая. / 2

 

Ой на горі та сирой дубе, / 2
Ще й біла береза. /2

Інформація I Info

Ірина Нестеренко I recorded by Iryna Nesterenko 2004

Ой пойду я в лєс па дрова

 

Ой пойду я в лєс па дрова,
Нала… наламаю кльону

/Завіз мене дурний розум,
На чу… на чужу старонку/2

 

На чужой да на старонкє,
Нема не батька ні неньки.

/Тільки в саду вишневому,
Поють, поють салавейки. / 2

 

Пойтє, пойтє, салавейки,
Всіма, всіма голосами.

/А я сяду та й заплачу
Дрібни… дрібними сльозами. / 2

 

Ой зірву я з рози квітку,
Та й пу… та й пущу на воду.

/Пливи, пливи, з рози квітка,
До са… до самого двору. / 2

 

Плила, плила з рози квітка,
Та й ста… та й стала кружиться.

/Вийшла мати воду брати,
Та й ста… та й стала журиться. / 2

 

Боліть, боліть голівонька,
Нічим, нічим пов’язати.
/На радімую старонку,
Ніким, ніким переказати.

Інформація I Info

Ірина Нестеренко I recorded by Iryna Nesterenko 2004

Велика Чернігівка

Першими поселенцями цього співучого села у 60-ті роки 18 століття були вихідці з Чернігівської губернії та старовіри, що оселилися на вільних тоді землях, розташованих по річці Ковсуг. Пізніше сюди прибули селяни з Воронезької та Курської губерній та козаки Війська Донського.  Своєрідність співочої традиції селища полягає у виконанні старовинних українських народних пісень суржиком – мовою, яка сформувалася у місцевого населення. Носіями пісенної фольклорної традиції селища є два жіночі колективи: автентичний ансамбль літніх жінок 1930-1935 років народження, які у своєму виконанні створюють розлогі розспіви давньої співацької традиції з широким диханням, ладовою змінністю і великою емоційною напругою звучання (цей спів презентується піснею «На каменю ноги мила») та фольклорно-етнографічний ансамбль більш молодих виконавиць 1940-1960-х років народження, які скорочують розспіви, спрощують мелодичний малюнок підголосків, що призводить до більшої ладової стабільності. Пісні обох колективів сповнені енергією, в них відчувається вольовий натиск, що виявляється навіть у жіночому виконанні. Ці риси надзвичайно характерні для пісенної традиції Луганського краю, бо він заселявся людьми відважними, яких не лякали життєві труднощі. 

Виконавиці надають перевагу ліриці з темами кохання та родинного побуту. Серед зразків української пісенної лірики є такі відомі старовинні пісні як «Чорноморець, матінко» з регіональною назвою пісні – «Машенька», «За туманом», «Вітер з поля», «На каменю ноги мила», «Ой пойду я в лєс по дрова», «Ой на горі та сирой дуб».

Загалом, під час експедиції 2004 року по Станично-Луганському району Луганської області у Великій Чернігівці було записано 23 зразка давньої пісенної традиції, в тому числі й російської. До архіву додана та частка, яка на даний момент зберіглася на цифрових носіях.

Ірина Нестеренко

Velika Chernihivka

The first settlers of Velika Chernihivka in the 60s of the 18th century were natives of the Chernihiv province and Old Believers who settled on the then free lands located along the Kovsug River. Later, peasants from Voronezh and Kursk provinces and Cossacks of the Don Army arrived here. The peculiarity of the village’s singing tradition consists in the performance of ancient Ukrainian folk songs in surzhik (a mixed language of two languages), a language that was formed by the local population.

The bearers of the folk song tradition of the village are two women’s collectives: an authentic ensemble of elderly women born in 1930-1935, who in their performance create extended chants of the ancient singing tradition with wide breathing, modal variability and great emotional tension of the sound (this chant is presented in the song „On a stone of the foot soap“) and a folklore-ethnographic ensemble of younger female performers born in the 1940s-1960s, who shorten the chants, simplify the melodic pattern of undertones, which leads to greater tonal stability.

The songs of both groups are full of energy, there is a willful pressure in them, which is evident even in the female performance. These features are extremely characteristic of the song tradition of the Luhansk region, because it was inhabited by brave people who were not afraid of life’s difficulties.

Performers prefer lyrics with themes of love and family life. Among the examples of Ukrainian song lyrics are such well-known old songs as „Chornomorets, Matinko“ with the regional name of the song – „Mashenka“, „Behind the fog“, „Wind from the field“, „On the stone of my feet“, „Oh, I will go to the forest on firewood“, „Oh, on the mountain and raw oak“.

In general, during the 2004 expedition to the Stanichno-Luhansk region of the Luhansk oblast, 23 samples of the ancient song tradition, including the Russian one, were recorded in Velika Chernihivka. The part that is currently preserved on digital media has been added to the archive.

Iryna Nesterenko